Customer service
Service@hitofun.com
Technical Support
Support@hitofun.com
Affiliate program
Affiliates@hitofun.com
Global Headquarters
No.3, Lane 17, Guangfu South Road, Songshan District, Taipei, Taiwan, R.O.C
Contact Info
+886 2 2762 1618
Fax
+886 2 2762 0080
Hong Kong branch office
hk.office@hitofun.com
Singapore branch Office
sg.office@hitofun.com
Japan branch Office
jp.office@hitofun.com